Ph.d. Koordinatorer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IVA > Ph.d. > Ph.d. Koordinatorer

Ph.d. Koordinator på IVA

Laura Skouvig: Ph.d. Koordniator

Ida Høeg: Ph.d. Sekretær.

Ph.d.-koordinatoren kan have følgende opgaver:

 • At besvare henvendelser fra potentielle ph.d.-ansøgere
 • At modtage nye ph.d.-studerende i samarbejde med institut og ph.d.-skolen.
 • At fremme ph.d.-studerendes integration i de relevante faglige miljøer på instituttet
 • At fremme de ph.d.-studerendes trivsel på instituttet
 • At deltage i udviklingen af ph.d.-skolens kursusprogram, evt gennem deltagelse i ph.d.-skolens kursusnævn samt gennem planlægning, organisering og afholdelse af relevante ph.d.-kurser
 • At fungere som bindeled mellem instituttet og ph.d.-skolen
 • At forscreene ph.d.-studerendes evalueringsrapporter inden indlevering til ph.d.-skolen og på instituttets vegne følge med i drøftelses- og godkendelsesprocessen efter evalueringsrapporternes indlevering
 • At godkende udbetalinger til de ph.d.-studerendes rejseaktiviteter
 • At assistere institutlederen i at etablere bedømmelsesudvalg for indleverede ph.d.-afhandlinger
 • At facilitere instituttets samarbejde med eksterne partnere på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-skolen
 • At tage sig af øvrige ph.d.-relaterede spørgsmål, der løbende måtte opstå på instituttet
 • At monitorere vejledningens kvalitet (sammen med ph.d.-skolele­de­ren)
 • At organisere, i samarbejde med studieleder, den bedste anvendelse af de studerendes undervisningskompetencer og -ressourcer
 • At arbejde med at gøre instituttets ph.d.-projekter synlige for omverdenen og planlægge karrierevejledning indenfor instituttets specifikke fagområder.
 • At organisere pre-defence og master­clas­ses.